Tjenester A - Å

Tynset kommune skal tilby riktige, gode og kostnadseffektive tjenester til innbyggerne, slik at den enkeltes rettigheter ivaretas.

 

Du vil finne igjen hele kommunens tjenestetilbud under de ulike temaene i menyen. Alle tjenestene kommunen utfører er beskrevet i såkalte tjenestebeskrivelser, som står listet alfabetisk under:

A 

Adopsjon fra utlandet

Aktivitetshjelpemidler til personer over 26 år

Allemannsretten 

Arbeidsgiveravgift

Askespredning

Avlastning barn og unge

Avlastningsopphold på sykehjem

 

B 

Barnehage (ordinær) – godkjenning av virksomhet

Barnehageplass 

Barneverntjenesten - hjelpetiltak i hjemmet

Besøkshjem – å være besøkshjem

Bevilling for salg av alkohol

Bevilling for servering av mat/drikke 

Bevilling for skjenking av alkohol (skjenkebevilling)

Bevilling for skjenking av alkohol i åpent arrangement (enkelt, bestemt anledning)

Bolig og fritidsbolig - bygging

Bolighygiene - veiledning om inneluft og inneklima

Boligtilskudd  

Bostøtte 

BPA - Brukerstyrt personlig assistanse  

Bruksendring 

BU-midler til investering og utvikling i landbruket

Byggavfall - kildesortering

 

D 

Dagmamma – godkjenning av virksomhet

Dagtilbud 

Driveplikt 

 

E 

Eiendomsskatt – utsettelse, nedsettelse eller ettergivelse

Eierseksjonering 

Ergoterapi 

Etablererprøven 

 

F 

Familiebarnehage – etablering

Familievernkontor

Farlig avfall 

Fasadeendring 

Fastlege 

Feiing og tilsyn med fyringsanlegg

Fellingstillatelse for hjortevilt og bever

Feste av kommunal tomt - innløsning

Forhåndskonferanse 

Forliksråd 

Forskuddstrekk (ansatt)

Forskuddsskatt (næringsliv)

Fosterhjem – å være fosterhjem

Fravær på vitnemål i grunnskolen

Frisklivssentral

Fylling og planering av terreng

Fyrverkeri – handel og oppbevaring

Fysioterapi 

 

G 

Godkjenning/melding av tatoverings-, hulltakings-, frisør- og hudpleievirksomhet

Gravetillatelse 

Gravlegat for stell av gravsted

Gravlegging og kremasjon (gravferd)

Grunnskoleopplæring for voksne

 

H 

Habilitering og rehabilitering

Helsestasjon 0-5 år 

Helsestasjon for ungdom

Helsetilbud til flyktninger og asylsøkere

Hjemmehjelp 

Hjemmesykepleie 

 

I 

Individuell plan og koordinator

Innsynsrett – offentlige dokumenter

Innsynsrett – personopplysninger

Introduksjonsprogram for nyankommet utlending

 

J 

Jegerprøve og opplæringsjakt

 

K 

Karakterer - klage

Konsesjon og boplikt - landbrukseiendom

KRLE-undervisning – mulighet for delvis fritak

Kulturmidler 

Kunnskapsprøven 

 

L 

Landbrukseiendom – deling eller endring

Landbruksvei – bygging

Ledsagerbevis for person med nedsatt funksjonsevne

Legevakt 

Leirskoleopphold 

Leksehjelp - grunnskolen

 

M 

Matombringing 

Melding til barneverntjenesten (bekymringsmelding)

Mindre tiltak med søknadsplikt (uten ansvarsrett)

Mindre tiltak uten søknadsplikt

Motorferdsel i utmark og vassdrag

Musikk- og kulturskole

 

N 

Nabovarsel 

 

O   

Omsorgsbolig 

Omsorgslønn 

Omsorgsovertakelse av barn/ungdom

Oppdeling av grunneiendom (ny matrikkelenhet)

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for fremmedspråklige

Oppmålingsforretning  

 

P 

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Permisjon fra grunnskolen

PP-tjenesten (pedagogisk psykologisk tjeneste)

Privat avkjørsel fra offentlig vei

Psykiske helsetjenester

 

R 

Radon– måling og tiltak

Reguleringsplan - detaljregulering

Renovasjon 

Restskatt for personlige skattytere (ansatt)

Restskatt for upersonlige skattytere (næringsliv)

Rustiltak 

 

S  

Samarbeid mellom hjem og skole

Samvær med barn under offentlig omsorg

Skatteattest 

Skilt og reklame langs kommunal vei

Skolefritidsordning (SFO)

Skolehelsetjenesten 

Skoleskyss 

Skolestart 

Spesialundervisning for voksne (grunnskole)

Spesialundervisning i grunnskolen

Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Startlån bolig 

Støtteperson/støttekontakt

Svangerskapsomsorg 

Sykehjem - korttidsopphold

Sykehjem - langtidsopphold

 

T 

Tekniske hjelpemidler ved redusert funksjonsevne – utlån

Tidligere skolestart (fremskutt)  

Tilrettelagt transport (TT-kort)

Tolketjeneste for fremmedspråklige

Trygghetsalarm 

 

U 

Utsatt skolestart 

Utslippstillatelse for hus, hytter og mindre virksomheter

 

V 

Vaksiner 

Vald (jaktområde) - godkjenning

Vann og avløp - tilkobling

Vannforsyning og drikkevann

Verge – trenger du verge?

Virksomheter med meldeplikt (miljørettet helsevern)

 

Ø 

Økonomisk rådgivning

Økonomisk sosialhjelp

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold (ØHD)

Publisert av: TF
13.03.2012