Bolig og eiendom

Bolig og eiendom2

 

Bygge- og plansaker er en felles samlokalisert tjeneste for Alvdal og Tynset, lokalisert til Tynset.

Byggesak og kart/oppmåling har telefontid mandag - fredag kl. 12.00 - 15.30. 

 

 

Fra 1. juli 2015 forenkles byggereglene

 

 

 

 

 

                                       

 

Rehabilitering og oppføring av skorstein er søknadspliktig i henhold til plan- og bygningsloven Brukerråd Plan, Byggesak og Geodata
Ledige boligtomter
Gebyr Plan Byggesak Geodata   Solcelleenergianlegg

Nyheter

kartFormannskapet vedtok den 05.04.18 i sak 45/18 med
hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-14 at Kommunedelplan for Fåset/Fådal, Plan-ID 201701 skal legges ut til høring og offentlig ettersyn. Planen gjelder for Fåset og Fådalen og

er på ca. 12900 daa. Avgrensningen kommer frem av kartutsnittet. Hensikten med reguleringen er å legge til rette for en bærekraftig utvikling for Fåset og Fådalen.

11.04.2018

Auma fjellbrudd I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges detaljregulering for Auma fjellbrudd, plan-ID 201504,
ut til høring og offentlig ettersyn etter 1.gangs behandling i formannskapet, 05.04.18, sak 46/18. Formålet med planen

er å tilrettelegge for fortsatt drift av Auma fjelltak.

10.04.2018

Tynset sentrum bilde nyhet 240417Kommunestyret vedtok den 23.01.18, sak 6/18, Kommunedelplan for trafikksikkerhet.  

Formålet med planen er å tilrettelegge for best mulig trafikksikkerhet i Tynset kommune. Strategier for økt trafikksikkerhet skal bidra til å kunne prioritere tiltak for å oppnå trygghet i trafikken, for alle.

31.01.2018

Kulturminner fotograf Per Hvamstad25.oktober vedtok Kommunestyret i Tynset Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer, Alvdal og Tynset kommune, saksnr. 81/17.
Vedtatte plandokumenter er lagt ut på kommunens Servicetorg, i Tynset rådhus.

10.11.2017

Kart JørgensmoenFormannskapet vedtok den 19.10.2017 mindre reguleringsendring for Jørgensmoen boligområde

(Plan ID R99d).  Planområdet ligger sør i Tynset sentrum. Formålet med planen er å øke utnyttelsen på tomtene i planen. BYA for feltene B1-B5, boligbebyggelse, ønskes økt fra 20% BYA til 30% BYA. Alle områdene for konsentrert småhusbebyggelse, KS1-3, ønskes økt fra 30% BYA til 40% BYA. Endringen omfatter kun nye reguleringsbestemmelser datert 22.09.17, gjeldende for arealet innenfor plankart i reguleringsplan med plan-ID R99.

 

25.10.2017

paragrafer.jpgLovendringene er basert på lovforslag som regjeringen har fremmet for Stortinget i Prop. 149 L (2015-2016) og Prop. 110 L (2016-2017). Lovendringene trer i kraft fra 1. juli 2017, med unntak av ny § 2-3 i plan- og bygningsloven om enklere og bedre tilgang til opplysninger om infrastruktur i grunnen.

03.07.2017

solcellepanelMontering av solcelleenergianlegg på eksisterende bygg fører til fasadeendring. Enhver tiltakshaver må avklare om et slikt tiltak utløser søknadspliktig fasadeendring i henhold til plan- og bygningsloven.

 

19.06.2017

Tynset sentrum bilde nyhet 240417I henhold til plan- og bygningsloven § 4-1 vedtok Kommunestyret i Tynset den 25.04.17 sak 38/17, planprogrammet for revidering av Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2018-2021, datert 23.03.17. 

 

27.04.2017

Bilde til nyhetKommunestyret vedtok i møte den 25.04.17 sak 37/17 detaljregulering for fortau i Holmengata og Idrettsveien, plan-ID 201602.

Planvedtaket kunngjøres herved i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12.

 

 

27.04.2017

kulturminneFormannskapet i Tynset vedtok den 08.12.16 å legge forslag til Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Alvdal og Tynset ut til offentlig ettersyn, og på høring.

Merknader til planforslaget kan rettes skriftlig til Tynset kommune, Plan, byggesak og geodata, 2500 Tynset, eller
til postmottak@tynset.kommune.no innen 26.05.17. 

 

11.04.2017

KartI medhold av plan og bygningslovens § 12- 10 vedtok formannskapet i Tynset kommune den 30.11.16 å legge reguleringsplanen detaljregulering av fortau i Holmengata og Idrettsveien, plan-ID 201602, ut til høring og offentlig ettersyn.

Formålet med planarbeidet er å fremføre fortau langs Idrettsveien og Holmengata.

07.12.2016

Ramsmoen reg.plan kart 021116Kommunestyret vedtok i møte den 25.10.16 Reguleringsendring for Rammsmoen Kvartalet, (plan id R85b). 

Hensikten med omreguleringen er å oppdatere planen i henhold til dispensasjon gitt vedrørende endrede byggehøyder med tilhørende virkninger for den eksisterende planen. Planvedtaket kunngjøres herved i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12.

02.11.2016

Kommunal planstrategi 010716Kommunestyret i Tynset vedtok 25.10.16 Kommunal Planstrategi 2016-2019.

 Hensikten med planstrategien er å klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør starte opp eller videreføre, for å legge til rette for en ønsket utvikling i kommunen..

28.10.2016

snekker 2Tirsdagens fagdag med tema "Bonden som byggherre" fylte Veslesalen i kulturhuset på Tynset med over 70 deltakere fra absolutt hele regionen. Fylkesmannen i Hedmark, Rådhuset Vingelen, Sparebanken Hedmark, Innovasjon Norge, samt enhetene plan, byggesak og geodata samt landbruk og miljø hos oss i Alvdal og Tynset kommuner, stod som arrangører.

.

20.10.2016

Rapport 2016Høringsfristen for innspill til rapport om motorferdsel, vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av formannskapet 23.06.16 er nå ute. De som har bedt om utsatt høringsfrist har fått innvilget dette. Etter fristen utløp foreligger det 14 konkrete innspill.

05.10.2016

Meierikvartalet trekking av reg.plan 070716Formannskapet vedtok i møte den 09.06.16 å trekke planen for Meierikvartalet, Plan ID R105.

Hensikten med reguleringen var å stadfeste eksisterende situasjon med industri, næring, kontor, samt mulig fortetting med kombinerte formål bolig, forretning og kontor.

07.07.2016

Tørresvangen kart 170616Kommunestyret vedtok i møte den 14.06.16 detaljregulering av Tørresvangen hyttefelt, plan-ID R27a. Hensikten med reguleringen er å fortette og utvide eksisterende hyttefelt på Tørresvangen. Planvedtaket kunngjøres herved i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12.

17.06.2016

Serverpark Tylldalen 170616Kommunestyret vedtok i møte den 14.06.16 områdereguleringsplan for serverpark i Tylldalen, plan-ID 201502. Hensikten med områdeplanen er å avsette areal for etablering av næringsvirksomhet i form av en serverpark.  Planvedtaket kunngjøres herved i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12.

17.06.2016

Rammsmoen 170316I medhold av plan og bygningslovens § 12- 10 vedtok formannskapet i Tynset 10.03.16 å legge Omregulering av Rammsmoen Kvartalet ut til høring og offentlig ettersyn.

 

 

17.03.2016

Kviknedølsåsen 150316Kommunestyret vedtok i møte den 01.03.16 omregulering av Kviknedølsåsen hyttefelt, Plan ID R83a. Hensikten med reguleringen er å  endre og fortette eksisterende hyttefelt på Kviknedølsåsen. Det ønskes å legge til rette for flere og mindre hytter. Planvedtaket kunngjøres herved i henhold til plan- og bygningslovens §12-12.

15.03.2016

Auma fjellbrudd 030216I henhold til plan- og bygningsloven §§ 22-1 og 12-8 varsles det om igangsetting av arbeid med endring av reguleringsplan for Auma fjellbrudd (R108a, av 10.10.13). Endring går ut på omregulering av gjeldende plan, samt utvidelse av planområdet.

Les mer her 

03.02.2016

Krullhaugen 2016Formannskapet vedtok den 14.01.2016  Detaljregulering for Krullhaugen bolig- og fritidsområde, (Plan id 201203-01). 

Planområdet ligger på Kvikne. Formålet med planen er å justere formålsgrensen mellom felt B/BK og B2, samt endre atkomst til felt B2, hvor det fortettes med to i stedet for en boligtomt.

01.02.2016

hus1Bortfall av lokal godkjenning av foretak ved tildeling av ansvarsrett

I forbindelse med en EØS- dom, kan ikke Norge fortsette med ordningen med lokal godkjenning av foretak for ansvarsrett i byggesaker. Dette medfører at foretak etter den 1/1-2016, kun skal sende inn en erklæring om at foretaket er kvalifisert for de oppgavene det tar på seg ansvaret for i byggesaken.

06.01.2016

Kommunedelplan Tynset tettsted 2015-2027Kommunestyret i Tynset vedtok den 08.10.15 i sak 58/15 Kommunedelplan for Tynset tettsted 2015 – 2027.  

Målet med revisjonen er at Tynset fremdeles skal være et attraktivt og sterkt regionsenter. Dette handler om å skape forutsigbarhet for næringsliv og innbyggere, samt å ha tydelige rammebetingelser for de mål som settes for utviklingen.

Den endelige planen og prosessen i sin helhet kan leses her .

 

18.11.2015

geitryggen 160915Formannskapet vedtok den 20.08.15 mindre endring av reguleringsplan for områdene ved Geitryggen (R 55B).  

Formålet med reguleringen er å utvide uttaksområdet i det eksisterende grustaket Brekka slik at tiltakshaver får utnytte den delen av grusressursen på Geitryggen som ligger helt sør på eiendommen 91/48 (tilhørende Tynset kommune).

16.09.2015

Kart 100715I henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-8 og 12-14 er det iverksatt arbeid med å lage en reguleringsplan for kvartalet avgrenset av Kongsveien, Ramm Østgårdsgate, Ringveien og Kulturhuset.

10.07.2015

infoHva det betyr i praksis kan du se ved å følge linken her.

Denne korte filmen er laget av Asker kommune.

 

24.06.2015

Kommuneplanarbeidet Tynset skiltKOMMUNEDELPLAN TYNSET TETTSTED 2015 - 2027

Kommunedelplanen legger overordnede mål og rammer for utviklingen av Tynset tettsted.

I planforslaget er bærekraft tillagt avgjørende vekt ved prioriteringer og avveininger mellom ulike hensyn. Arealdelen legger opp til en utvikling i samsvar med forslag til regional bolig,

                            arealplan og transportplan. 

19.06.2015

Jørgensmoen kart 190615Kommunestyret vedtok i møte den 26.05.15 Detaljregulering for Jørgensmoen boligområde, Plan ID R99. Hensikten med reguleringen er å tilrettelegge for utbygging av boliger innen området. Planvedtaket kunngjøres herved i henhold til plan- og bygningslovens §12-12.

19.06.2015

Kommunevåpen Tynset og AlvdalFormannskapet i Tynset og Fast utvalg for plansaker vedtok i møte 16. april 2015 planprogram for Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer.

Planprogrammet redegjør for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegget for medvirkning og behovet for utredninger.

23.04.2015

Jørgensmoen kart 030215I medhold av plan og bygningsloven § 12–10 vedtok Formannskapet i Tynset den 29.01.15 å legge forslag til reguleringsplan for Jørgensmoen, Plan  ID R99 ut til høring og offentlig ettersyn. Formålet med planen er å legge til rette for boligformål.

03.02.2015

Kommunevåpen 3Kommunestyret vedtok 27.01.15 ny Kommuneplan, Samfunnsdel 2015-2027 for Tynset. Her vedtas visjonen «Tynset for alle!» samt verdiene inkludering, trygghet, optimisme og puls.

 

Kommuneplanens samfunnsdel er et overordnet strategisk styringsdokument som følges opp i kommunens øvrige planer og styringssystemer.

 

29.01.2015

Savalen kommunedelplanKommunestyret i Alvdal og Kommunestyret i Tynset vedtok henholdsvis den 30.10.14 (sak 45/14) og 04.09.14 (sak 34/14) hoveddelen av felles kommunedelplan for Savalen. To mindre områder (FT-1 og NB-1) ble lagt ut til begrenset høring, og senere vedtatt i Kommunestyret i Tynset den 11.12.14 (sak 67/14) og i Kommunestyret i Alvdal 27.11.14 (sak 53/14). 

Formålet med kommunedelplanen er å legge til rette for helhetlig og langsiktig utvikling og forvaltning av området.

18.12.2014

kommunevåpenVarsel om igangsetting av revisjon av arealplan i Tynset kommune – innspill til arealbruk. Formannskapet i Tynset vedtok 27.11.14 i sak 133/14 oppstart av rullering av arealplanen i Tynset, se her. Det er ønskelig å få innspill til arealbruk for hele kommunen så raskt som mulig. For de som allerede har sendt inn innspill, vil disse bli tatt med i den  videre i prosessen. 

05.12.2014

hytteI henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-1, 12-8 og 12-14 varsles det om igangsetting av arbeid med detaljregulering av Tørresvangen hyttefelt, Kvikneskogen. Flere detaljer om planarbeidet og kart over området finner du her 

20.10.2014

GrustakAvslutning av overgangsordning i mineralloven –
frist for å ha på plass driftskonsesjon er 1. januar 2015.

Les mer her 

18.03.2014

Bolig og eiendom2For byggesaker, delesaker, kart -og oppmålingstjenester

blir det for perioden 1.oktober 2013 til 1.april 2014 innført

delt kunde- og saksbehandlingstid mandag til fredag.

01.10.2013

savalen landskapI medhold av plan og bygningsloven § 19 -3 innvilget Formannskapet i Tynset 19.09.13 dispensasjon fra reguleringsplan Svalen sentrum (R82A). Formålet med dispensasjonen er å etablere midlertidig caravanplass på den tidligere skøytebanen.
Dispensasjonen er midlertidig og gjelder frem til 31.12.18.

27.09.2013

Ådalen grustak 2

Tynset kommunestyre har i sak 34/13 den 11.06.13, vedtatt detaljregulering av Ådalen grustak, plan-ID 201204.

Formålet med grustaket er å forsyne Tylldalen med grusmasser. Planområdet ligger nederst i Strupen, ca. 15 km. sør for Tynset sentrum. Kommunestyrets vedtak kan leses her

11.07.2013

RøesgrendaTynset kommunestyre har i sak 45/13 den 11.06.13 vedtatt reguleringsplan for Røesgrenda boligområde, Plan-ID R109.

Planforslagets hovedformål er å legge til rette for et attraktivt og variert boligområde i Tylldalen.

Kommunens saksframlegg og vedtak i kommunestyret kan leses her 

 

tylldalen.no

19.06.2013

KrullhaugenTynset kommunestyre har i sak 20/13 den 30.04.13 vedtatt reguleringsplan for Krullhaugen bolig- og fritidsområde, Plan-ID 201203.

Planforslagets hovedformål er å legge til rette for et attraktivt og variert bolig og hytteområde på Kvikne. Kommunens saksframlegg og vedtak i kommunestyret kan leses her.

06.05.2013

Auma fjellbruddKommunestyret vedtok i møte den 13.13.2012 i henhold til plan og bygningslovens §12- 12 reguleringsplan for Auma fjelltak (R 108).

Fjellbruddet ligger nord for Alvdal, vest for Glomma og rv. 3, i et område som heter Straumsenglia. Formålet med planen er å legge til rette for videre uttak av masser fra fjellbuddet på Auma.

22.01.2013

snekker 2Reglene om uavhengig kontroll er trådt i kraft 1. januar 2013.

16.01.2013

GrustakKommunestyret vedtok i møte den 28.08.12 detaljregulering for Storeng Steinbrudd på Kvikne.
Planforslagets hovedformål er å legge til rette for uttak av fjellmasser med tilhørende virksomhet for lik utvinning.
Planområdet ligger på Kvikne vest for Orkla, om lag 1,6 kilometer nord for Kvikne kirke. 

04.09.2012

PlankartTynset kommunestyre har i sak 31/12 den 05.06.12 vedtatt reguleringsplan for Nord- Østerdal videregående skole – Sjukehuset - Arkiv.

 

Området for reguleringen omfatter Tynset sjukehus, Nord-Østerdal videregående skole, Holmenhallen, Tynsethallen, Frisklivssenteret, Tynset ungdomsskole, landbruksarealer sør for Sandvollkoia, eksisterende boliger innenfor planområdet, samt ny tomt for arkivformål.

 

17.07.2012

avløpKommunestyret vedtok 24.04.2012 ny lokal forskrift om

utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg

(bolighus, hytter og lignende). 

Forskriften er utarbeidet i fellesskap for kommunene

Alvdal, Folldal, Os, Tolga og Tynset, med hjemmel i Forurensningsforskriften § 12-6. Ikraftsetting er fra 01.08.12.

Les mer

09.07.2012

savalen landskapArbeidsprosessen med felles kommunedelplan for Savalen pågår. I forbindelse med planarbeidet er det utarbeidet to analyser av planområdet som med ulike vinklinger trekker frem kvaliteter og muligheter  på Savalen.

31.05.2012