Tilskuddsordninger for kulturminner og kulturmiljøer

Kulturminneplanen

Formidlingsvedlegg

 

KULTURMINNEFONDET: 

 

Kulturminnefondet støtter tiltak på alle typer faste kulturminner, som for eksempel:

 

·         boplasser

·         hus og bygninger

·         båter og fartøyer

·         hageanlegg

·         kulturlandskap

 

Søknadsfrist 1.11.

Kulturminnefondet 

 

Strakstiltak for å sikre kulturminner (ingen søknadsfrist):

 

 

HEDMARK FYLKESKOMMUNE: 

 

Tilskudd til verneverdige eller freda bygg og anlegg

Søknadsfrist 1.12.

 

RIKSANTIKVAREN: 

 

Eier eller forvalter av kulturminne kan søke om tilskudd til tiltak som for eksempel istandsetting, sikring og skjøtsel.

Hos riksantikvaren finner du informasjon om hva du kan søke tilskudd til, målgrupper og søknadsprosedyre.

Hva kan du søke på:

 

Arkeologiske kulturminne

Brannsikring av tette trehusmiljø

Bygninger, ruiner og anlegg fra middelalder

Bygninger og anlegg etter 1537

Konservering av fast inventar

Konservering av kirkekunst

Kulturmiljø og kulturlandskap

Samiske kulturminne og kulturmiljø

Tekniske og industrielle kulturminne

Verdiskaping

Verdensarv

 

Søknadsfrist varierer.

 

LANDBRUKSDEPARTEMENTET: 

 

SMIL-midler for jordbruket, 15.03:

 

 

FORTIDSMINNEFORENINGEN: 

 

Styrke og ivareta de gamle håndverkene.

Sikre kulturminner som er allment tilgjengelige. Søknadsfrist 1.03.

 

NORSK KULTURARV: 

 

«Ta et tak» er en aksjon som retter seg mot våningshus og driftsbygninger. Dette kan være verneverdig bebyggelse i byer og tettsteder eller bolighus i tilknytning til landbruk, fiske, reindrift eller jakt, søknadsfrist 15.10.

 

Rydd et kulturminne (for skoler, barnehager og idrettslag) søknadsfrist 15.11:

 

MILJØDIREKTORATET: 

 

Tilskudd til forvaltningstiltak i kulturlandskapsområder. Gjelder kun dette området på Kvikne.

Søknadsfrist: 20.03.  

 

SAMETINGET: 

 

Tilskudd til prosjekter som dokumenterer, formidler og forvalter kunnskapen om fortida og for framtida, som samiske kulturminner og kulturmiljøer representerer.

Søknadsfrist 15.02.   

 

 

 

 

Publisert av: Tone Fiskvik
18.10.2017