Natur og miljø

Natur og miljøMiljø- og utmarksforvaltning i Tynset kommune ivaretas av Enhet for landbruk og miljø som er en felles driftsenhet for Tynset og Alvdal opprettet i 2005 og lokalisert på Storsteigen Videregående Skole i Alvdal. Enheten har også ansvar for landbruks- og næringssaker.

 

 

 

 

 

Skogbruk 

Kontaktutvalget for skogbruket i Tynset 

Nyheter

hundKommunen får stadig inn meldinger om at enkelte hundeeiere ikke overholder båndtvangen. Vi vil derfor minne om at det er båndtvang fra 1. april tom. 20. august jf hundeloven § 6
I Tynset kommune er båndtvang utvidet med lokal forskrift i perioden 21. august – 15. oktober. Hunder skal dermed holdes i bånd, forsvarlig innegjerdet i perioden 1. april – 15. oktober av hensyn til beitedyr som finnes i store deler av kommunens  
                           utmarksarealer.

16.08.2017

rype1Kommunen leier ut rypejakt på tre felt i Y-tjønnområdet i Forollhogna, og Leiran/Låggia i Knutshø for innenbygdsboende
i Tynset kommune. Søknad til all jakt gjøres på inatur. Søknadsskjema på rypejakt:

Enmolægeret

Tjuvholttangen

Y-tjønnan

Leiran/Låggia

11.04.2017

ørretSøknad til fiske gjøres på inatur. Søknadsskjema finner du her
Trekning vil også foregå via inatur sine systemer og melding
om tildelt jakt samt betaling av forskudd sendes til søkere på e-post. 
Det er nå mulig å velge hvilken helg det ønskes fiske. Det kan også søkes på flere helger. Dersom flere søkere ønsker garnfiske på samme helg vil det foretas trekning mellom disse. Se forvaltningsplan for Tynset kommunes utmarkseiendommer, vedtatt av Tynset kommunestyre 29.11.2016 for mer info. 

 

11.04.2017

rype1Da rypejakta ble avslutta 23. desember i Y-tjønnområdet var
det felt 175 ryper. Dette tilsvarer 9% av taksert høstbestand
og er godt under målet om et maksimumsuttak på 15%.

I tillegg til periodekortene 10.-19. september ble det solgt 54 dagskort til innen- og utenbygds jegere.

 

05.01.2017

Hjort 130716Landbruks- og matdepartementet har den 12. juli fastsatt forskrift med tiltak for å begrense spredning av Chronic Waisting Disease (CWD) blant hjortedyr. Bakgrunnen er funn hos viltlevende hjortedyr i Norge.

13.07.2016

Forollhogna logoNasjonalparkstyret for Forollhogna lanserer nå fotokonkurranse og relansering av turapp for Forollhogna (nå: Outtt) sammen med lokale samarbeidspartnere.  

Informasjon om fotokonkurranse og arrangører, relansering av turapp for Forollhogna, salg av Forollhogna-magasinet (utgiver: villreinutvalget) og nasjonalparkstyrets nye Facebook-sider kan du lese om på styrets nettsider og på Facebook-siden.

 

07.07.2016

fisker1_2På grunn av få søkere til garnfiske i Y-tjønna lyses fiske i ukene 30, 31 og 32 ut på nytt. Søknadsskjema finnes på kommunens hjemmeside (høyre marg), fylles ut og sendes til e-post eller leveres på Servicetorget innen fredag 24. juni. Garnfisket er forbeholdt innenbygdsboende.

Spørsmål kan rettes til Tale Nedberg ved enhet landbruk og miljø på tlf 62 48 91 32.

13.06.2016

ReinsdyrjaktTrekning ble foretatt 6. juni. 

Resultat trekning fiske 

Resultat trekning rein

Resultat trekning småvilt

Småviltjakta på Y-tjønnområdet går til de som søkte i 2015,
da det ikke ble jakt da.                     

09.06.2016

Forollhogna logoDet nye nasjonalparkstyret for Forollhogna konstituerte seg onsdag 6.mars 2016.
Styret består som før av 9 representanter – en fra hver av de 7 berørte kommunene rundt Forollhogna og en fra hver fylkeskommune (Sør-Trøndelag og Hedmark).

Ragnhild Aashaug (ordfører Tolga kommune) ble valgt som leder, med Sivert Moen (ordfører Midtre Gauldal kommune) som nestleder.

05.04.2016

snøskuterPå grunn av saksbehandlingstid ønsker Dovrefjell nasjonalparkstyre at søknader om motorferdsel i Knutshø landskapsvernområde leveres innen 1. desember.

Søknader på kommunens skjema leveres til Tynset kommune som sørger for videresending til nasjonalparkstyret og eventuelt andre kommuner.

                            Se Dovrefjell nasjonalparkstyre sine hjemmesider for mer info.

29.10.2015

                        
Forollhogna appnettsidene til nasjonalparkstyret for Forollhogna ligger det
en turapp for nasjonalparken, samt informasjon om arrangementer i august måned:

10.08: Foredrag om villrein v/Olav Strand, NINA på Kvikne nasjonalparksenter, Vollan Gård
16.08: Seterdag i Budalen – Blåola slåtteområde i Endalen landskapsvernområde (Midtre Gauldal kommune)
16.08: Kulturstivandring i Såttåhaugen i Vangrøftdalen og  
Kjurrudalen landskapsvernområde (Os kommune)

03.08.2015

svartkurle 010615Den 29. mai ble det ved kongelig resolusjon fastsatt at orkideen svartkurle utpekes som prioritert art. Tynset kommune fikk i 2008 tildelt svartkurle som såkalt «postkortart» og har valgt svarkurle som kommuneblomst. Det er registrert flere lokaliteter i kommunen, blant annet på Kvikne, både på fjellet og nede i bygda. Les mer om de nye prioriterte artene her.

 

 

29.05.2015

hundVi vil minne om at det fra 1. april er båndtvang for alle hunder
i kommunen. I tillegg er det av hensyn til beitedyr utvidet båndtvangen til og med beiteslutt 15. oktober. Lovverket som styrer dette er hundeloven, og kommunens egne lokale forskrift.

 

30.03.2015

Statens naturoppsyn uten skriftStatens naturoppsyn (SNO) vil i perioden februar til mai 2015 utføre bestandsregistrering av jerv i Hedmark. SNO er av Miljøverndepartementet gitt i oppdrag å drive bestandsregistrering av store rovdyr. Oppdraget er en del av den offentlige tjeneste som er hjemlet i Lov om statlig naturoppsyn av 21. juni 1996.

Les mer her 

26.02.2015

Snøskuter 2Vinterferien nærmer seg. Oversikt over leiekjørere i Tynset kommune perioden 1. november 2014 til 20. april 2017 finner du her

02.02.2015

Hognareinen2014Hognareinen er et magasin for Forollhogna-området med tema om natur- og kulturarv, friluftsliv, jakt og fiske (berører kommunene Rennebu, Midtre Gauldal, Holtålen, Røros, Os, Tolga og Tynset)

Bladet gis ut av villreinutvalget i Forollhogna i samarbeid med villreinnemda og Nasjonalparkstyret for Forollhogna.

10.11.2014

Forollhogna logoDet ble behandlet 79 saker etter verneforskriftene i 2013 (nasjonalparkstyret, arbeidsutvalget og delegerte saker til nasjonalparkforvalter). 55 av sakene er knyttet til nasjonal-

parken, 24 til landskapsvernområdene.
 

06.02.2014

 

Forvaltningsplan for rovviltRovviltnemnda har vedtatt ny forvaltningsplan. Det er vesentlige endringer i soneinndelingen.

Rovviltnemnda i region 5, Hedmark, har i løpet av 2013 gjennomført en rullering av forvaltningsplanen for rovvilt i fylket. Underveis i prosessen har det innkommet til sammen 33 innspill og uttalelser. Les planen her

17.01.2014

Forollhogna logoMøteprotokoll fra nasjonalparkstyrets møte 17.04.2013.

Protokollen er også lagt ut på nettsidene til nasjonalparkstyret. 

24.04.2013

klimaspydspissMiljøstiftelsen Zero og kommunene Tynset, Bergen, Grimstad, Arendal og Lier samarbeider om utviklingsprosjektet "Fra klimaplan til klimahandling - på vei mot nullutslippskommunen". Prosjketet skal støtte og inspirere kommunesektoren til

                              gjennomføring av omfattende klimatiltak. Les mer her

10.10.2012

KalverFylkesmennene i Hedmark, Oppland, Møre og Romsdal, Sør- og Nord-Trøndelag har gått sammen med Norsk Seterkultur og Oppdal kommune og laget en veileder/håndbok for seterbrukere og forvaltningsapparatet.

23.02.2012

For Tynset kommune kommune er Merete Myhre Moen valgt.

Bersvend Salbu er personlig vara.

Resten av styret finner du her

20.01.2012

snøskuterSøknad om tillatelse til kjøring skal skje på fastsatt skjema. Skjemaet, samt en veiledning til hvordan du fyller ut søknadsskjemaet, finner du på linkene nedenfor.
Skjema sendes den kommunen der kjøringen skal foregå (ev. startkommunen, om den berører flere.)

Dovrefjell nasjonalparkstyre

12.01.2012

www.hognareinen.no/Forvaltning av Forollhogna nasjonalpark med tilgrensende

landskapsvernområder i Sør-Trøndelag og Hedmark - ny adresse. 

12.01.2012